नेपाल सरकार
     स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
      सुदुर पश्चिमांचल क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालय

जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय,दार्चुला.
 जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय दार्चुला, गल्फै
फोन: ०९३-४२००९७
District Health Office Darchula,Galfai
Phone no: 093-420097
Email ID :dhodarchula3@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

  

सम्पर्क