नेपाल सरकार
     स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
      सुदुर पश्चिमांचल क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालय

जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय,दार्चुलाClick Below प्रकाशन Files
2071 Annual
District level reveiw
NDHS2006
NDHS2011
NDHS REPORT In 2011
Darchula Health District profile 2072-2073
annual report 65-66  

प्रकाशन